.

شهید راه علم و دانش شهید دکتر مجید شهریاری

عکس علی احمدی روشن و رهبر انقلاب
تصویر شناسنامه شهید مصطفی احمدی روشن